جرقه ای برای خلاقیت-زهراپیرقلی آموزگار پایه چهارم از ناحیه 2 ار  چاپ
تاریخ : چهارشنبه 28 بهمن‌ماه سال 1388

  جرقه ای برای خلاقیت-زهراپیرقلی آموزگار پایه چهارم  از ناحیه 2 اردبیل   هر چیزی که در قالب هنر نگنجد ماندنی نیست (مقام معظم رهبری) کودک از نخستین دقایقی که توان قلم بدست گرفتن را پیدا می کند دوست دارد تصاویری از آنچه می بیند و آنچه درذهن دارد را روی کاغذ ،دیوار ، پارچه یا تنه ی درخت و... به تصویر بکشدوبا این کار با دنیای بیرون ارتباط برقرار کند  بنابرین به نظر می رسد که هنر می تواند بیانگرعلایق هر کودک و همچنین صفحه ذهن و افکار هر شخصی باشد دانش آموزابتدایی در زنگ هنر سعی می کند آنچه را در ذهن خود داردبه صورت خلاق و نو در قالب کشیدن ، ساختن ، نوشتن ،خواندن با صوت و نمایش دادن نمایان کند که در این صورت معلم می تواند با شناخت توانایی و استعداد هر دانش آموز در زمینه خاص ،بستر رابرای شکوفایی و تقویت استعداد آنها بکار گیرد  اما متاسفانه در برنامه ی درسی  آموزش و پرورش ما ساعات  کمتری به زنگ هنر اختصاص داده شده که امروزه با توجه به شرایط سنی و روانشناختی این دوره نیازبه افزایش ساعت دارد علی رغم محدودیت زمانی این درس برخی از آموزگاران از این ساعت محدود به عنوان ساعت مکمل برای جبران عقب ماندگی های  درس های دیگر ویا گذارندن این ساعت با فعالیت های یکنواخت وسنتی کشیدن نقاشی از اهداف این ماده ی درسی فاصله دارند که این امر به خاطر عواملی چون: پایین بودن آگاهی و مهارت های هنری  معلمان نسبت به آموزش هنر ونبودسرفصل فعالیت های آن ،کمبود امکانات مانندوسایل رنگی ومیز مناسب و... در مدارس، حجم زیاد مطالب درسی  برخی از کتاب های دیگر ، پر زحمت بودن و سروصدای کلاس های هنر ، کثیف شدن کلاس با رنگ وکاغذ، پایین بودن میزان  انگیزه و علاقه ی معلمان نسبت به هنرو...باشد .دربین عوامل یاد شده ی فوق یکی از مهمترین دلایل، پایین بودن  آگاهی معلمان از تنوع فعالیت های  آموزشی در ساعت هنر می باشد که درنوشته زیر تجربیا ت چند ساله  خود را در زنگ هنرکه  با حد اقل  امکانات قابلیت اجرایی دارد برای همکارانم فهرست می کنم  : 1-       چاپ با برگ :برگ های بانوع و اندازه ی گوناگون با همکاری دانش آموزان به کلاس آورده وپشت برگ با راهنمایی آموزگارتوسط رنگ (گواش یا آبرنگ ) رنگ آمیزی و سپس روی کاغذ چاپ می شود . 2-       چاپ با سیب زمینی :دانش آموز با کمک اولیا تصاویر،اشکال،کلمه یا نمادمورد دل خواهش را در نصف بریده شده ی سیب زمینی بااشیای نوک تیز رسم کرده وسپس اطراف آن را بریده به طوری که برجسته شود و ودر  کلاس بااستفاده از رنگ گواش یا آبرنگ ، رنگ آمیزی ومانندمهربرروی کاغذمورد نظر  چاپ می کند . 3-       شهرک اعداد/ الفبا :بااستفاده از اعداد ریاضی یا حروف الفبا اشکال متنوع رسم کرده و برای جذابیت بیشتر آن نام مکانی که با اعدادیاالفبا طراحی  شده را شهرک اعداد بگذاریم 4-       افشان گری :تصاویروشکل های ساده برروی مقوایا طلق طراحی کرده  وبا قیچی با کمک معلم یا اولیا قالب کار ساخته  با آغشته کردن مسواک به رنگ  گواش یا آبرنگ قالب راروی کاغذ گذاشته و مسواک آغشته به رنگ  را در فاصله 5تا 10 سانتی متری گرفته  با انگشت روی آن  درجهت افقی می کشیم تا  رنگ در قسمت بریده شده طلق یا مقوا در کاغذ پخش شود وشکل یا تصویر مورد نظر ایجاد گردد . 5-       منظره سازی باافشان گری : به شکل گروهی درکلاسی (به شیوه ردیف 4)باانتخاب شکل ها و کلمات ونماد های مرتبط از  ترکیب آنها  مناظر زیبایی در مقواهای بزرگ می توان ایجاد کرد . 6-       هاشور سازی :تصویر موردنظر را با خطوط مورب (هاشور زدن )افقی یا عمودی روی کاغذ هاشور می زنیم 7-       رنگ آمیزی تخم مرغ پخته شده یا ظروف گلی :به وسیله قلمو و آبرنگ یا گواش تخم مرغ پخته شده یا ظرف گلی را پس ازنقاشی کردن با مداد برروی آن با  گواش یا آبرنگ شروع به رنگ آمیزی می کنیم . 8-       شکل سازی با برگ : پس از خشکاندن برگ ها ی درخت یا گل در درون روزنامه به وسیله ی چسب  مایع با برگ های متنوع اشکال حیوانات یا منظره  درست نمایند وروی کاغذ بچسبانند 9-       اوریگامی :  با تاکردن ساده کاغذ شکل های ساده و زیبایی می توان درست کرد   10-   ساختن ماسک با مقوا: ماسک شخصیت های کتاب بخوانیم و تاریخ ویا حیوانات رابرای اجرای  نمایش می توان تهیه نمود 11-   موسیقی : (شعربخوانیم با آهنگ های متفاوت به صورت فردی یا دسته جمعی با صدای در تن های پایین با نت های موسیقی و ایجاد موسیقی با لیوان های نیمه خالی و... 12-   سخنرانی (مهارت سخن گفتن ) :تمرین های سخن گفتن در جمع با متن مشترک دربین بچه ها وایجاد نوعی نشاط ورقابت و مسابقه بین دانش آموزان و تحقق یکی از اهداف مهم درس بخوانیم و بنویسیم 13-   اجرای نمایش استفاده ازوسایل  ساخته شده  مانند ماسک وتصویر خوانی از منظره هایی افشان گری و نقاشی های گروهی  که خود بچه ها درست کرده و کشیده  بودند 14-   کاردستی متنوع با استفاده از وسایل دور ریختنی مانند انواع قوطی ها کمپوت وبستنی ونوشابه و... 15-   منظره سازی با تکه پارچه های رنگی از جنس نخی   16-   نوشتن داستان کوتاه برای نقاشی آزاد یا نوشتن قصه برای نقاشی معین و مشترک به صورت فردی  به طوری که به کمیت  وکیفیت نوشته ها و خلاقیت های دانش آموزان توجه شود این فعالیت می تواند به درس انشا هم کمک نماید  . 17-   کشیدن  نقاشی از قصه ای که توسط آموزگار در اول کلاس خوانده می شود. 18-   ساختن کتابچه داستان ویا دفترچه ی خاطره و طراحی جلد آن با خلاقیت خود بچه ها 19-   نوشتن خط تحریری ازالگوی ارائه شده ی کتاب بخوانیم با مداد بایک تیر دو نشان بزنیم می توان به جای استفاده اززنگ هنربرای جبران دروس دیگر، از تلفیق محتوای دروس دیگر و کار های هنری در تثبیت یادگیری ها با تنوع بیشتر مدد گرفت.به عنوان مثال؛ساختن ماکس شخصیت های کتاب بخوانیم واجرای نمایش آنها-شهرک الفباواعدادبرای تحکیم یادگیری حروف واعداد-نوشتن داستان کوتاه در جهت تقویت نگارش خلاق و انشاوخواندن شعرباموسیقی وسخنرانی (تقویت مهارت خواندن )-چاپ با برگ ومشاهده آوند ها یا رگ برگ هادر علوم و ... بهره گرفت.                                                                                                                                                                          

 

مکانات